Chuyển đến nội dung chính

Tài nguyên, môi trường trong việc phát triển kinh tế thị trường ở Việt nam

Để khẳng định tính cấp bách của việc sử dụng và quản lý tài nguyên môi trường của Việt nam:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45148

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quản lý hoạt động xã hội hóa giáo dục Tiểu học ở Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Cộng sinh văn hóa và giao lưu văn hóa Đông Tây