Chuyển đến nội dung chính

Tài nguyên, môi trường trong việc phát triển kinh tế thị trường ở Việt nam

Để khẳng định tính cấp bách của việc sử dụng và quản lý tài nguyên môi trường của Việt nam:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45148

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chiến lược phát triển hoạt động thông tin khoa học và công nghệ của TP Hà Nội đến năm 2020

Hồ Chí Minh và sự phát triển tiếng việt

Quản lý hoạt động xã hội hóa giáo dục Tiểu học ở Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội