Chuyển đến nội dung chính

Tài nguyên, môi trường trong việc phát triển kinh tế thị trường ở Việt nam

Để khẳng định tính cấp bách của việc sử dụng và quản lý tài nguyên môi trường của Việt nam:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45148

Nhận xét